โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง
134 ม.2  ตำบลอู่ทอง  อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่