โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง
134 ม.2  ตำบลอู่ทอง  อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวธันวรัตน์ เปรมปรุงวิทย์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์