โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง
134 ม.2  ตำบลอู่ทอง  อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงไพฑูรย์ หอมจินดา
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์สุนีรัตน์ มิตรเจริญถาวร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิพล รัตนาชสตรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายมนต์ชัย ศรีทน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณชนก สุขีวงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววัลลภา บำรุงเวช
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางผดุงจิตร พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ จำเนียรกุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐาน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางวงค์วิภา ปราบณรงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :