โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง
134 ม.2  ตำบลอู่ทอง  อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
คณะผู้บริหาร

ซิสเตอร์สุนีรัตน์ มิตรเจริญถาวร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุวิพล รัตนาชสตรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมนต์ชัย ศรีทน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวรรณชนก สุขีวงค์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววัลลภา บำรุงเวช
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางผดุงจิตร พูลสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุวรรณ จำเนียรกุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวงค์วิภา ปราบณรงค์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา