โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง
134 ม.2  ตำบลอู่ทอง  อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพควบคู่คุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่ชุมชน สืบสานศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น
4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21
5. พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยมาตรฐานสากล

 
เป้าหมาย
เป้าหมายหลัก (Goals)
1. ผู้เรียนมีคุณภาพด้านวิชาการควบคู่คุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
3. สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่ชุมชน สืบสานศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น
4. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะสำหรับการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21
5. สถานศึกษาพัฒนาระบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้วยมาตรฐานสากล


เป้าหมายตามมาตรฐาน (EDBA)
ระดับปฐมวัย
1.  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
2.  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
3.  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
4.  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
5.  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6.  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7.  สถานศึกษามีแนวการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
8.  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
9.  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
10. สถานศึกษาดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่กำหนด
11. สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้มีระดับคุณภาพสูงขึ้น

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
3.  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล
5.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
6.  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน   รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
7.  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8.  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9.คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
10. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
11. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
12. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
13. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
14. สถานศึกษาดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่กำหนด
15. สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้มีระดับคุณภาพสูงขึ้น
16. สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายลักษณ์การศึกษาคาทอลิกของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ