โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง
134 ม.2  ตำบลอู่ทอง  อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญา ORA  et  LABORA  (จงอธิษฐานและลงมือทำงาน)

       คำอธิบายปรัชญา :ความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีรากฐานมาจากการอธิษฐานและลงมือทำงานคือมีมิติทางด้านศาสนาจริยธรรมคุณธรรมควบคู่ไปกับมิติการนำเอาวิชาความรู้มาปฏิบัติอย่างจริงจังด้วยการลงมือทำงาน


วิสัยทัศน์
          โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยี มีคุณภาพด้านภาษาสืบสานภูมิปัญญาพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานสากล