โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง
134 ม.2  ตำบลอู่ทอง  อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ความหมายและตราประจำโรงเรียน
1. เครื่องหมาย ไม้กางเขน  เป็นเครื่องหมายของการผ่านความยากลำบากไปสู่ชัยชนะ  และความสำเร็จ
2. ตัวอักษร ยอ อักษรย่อจาก “ยอแซฟอุปถัมภ์”  เป็นชื่อของนักบุญยอแซฟ (ภัสดาของพระนางมารีย์มารดาของพระเยซูเจ้า) ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
3. หนังสือกระถางเพลิงที่มีเปลวไฟลุกสว่างโชติช่วง  หมายถึง การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาและความสว่างของชีวิต
4. กรอบ 5 เหลี่ยมปลายแหลมตั้งอยู่ภายในวงกลม หมายถึง ความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีรากฐานมาจาก การอธิษฐานและลงมือทำงาน คือ มีมิติทางด้านศาสนา จริยธรรม คุณธรรมควบคู่ไปกับมิติ  การนำเอาวิชาความรู้มาปฏิบัติอย่างจริงจัง ด้วยการลงมือทำงาน
5. เส้นตั้งตรงกลางกรอบ ๕ เหลี่ยม หมายถึง การศึกษาต้องมีความสมดุลระหว่างมิติทางด้านศาสนา จริยธรรมคุณธรรม กับมิติทางด้านวิชาการ
6. เส้นขนาน ๒ เส้นในกรอบด้านบน  หมายถึง  ความเสมอต้นเสมอปลาย  ความคงเส้นคงวาของของอุดมการณ์ในการจัดการศึกษา