โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง
134 ม.2  ตำบลอู่ทอง  อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง
 
                   พระอัครสังฆราช  (มุขนายก) ยอแซฟ ยวง  นิตโย  ได้ริเริ่มและจัดเตรียมที่ดินแห่งนี้สำหรับจัดตั้งโรงเรียน ปี พ.ศ. 2534 มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯได้พิจารณาเห็นสมควรให้ดำเนินการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนเปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษตอนต้น  ทั้งนี้เพื่อถวายด้วยจิตสดุดีเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระนางเจ้าสิริกิติ์  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5รอบ และโอกาสทศวรรษแห่งการประกาศพระวรสาร สู่ปี ค.ศ. 2000จุดประสงค์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การถวายโรงเรียนแห่งนี้เป็นเกียรติแต่ท่านนักบุญยอแซฟองค์อุปถัมภ์ของคริสตชนและเป็นศาสนามของพระคุณเจ้ายวง นิตโย 
                  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแม่พระประจักษ์สองพี่น้อง สุพรรณบุรี  เป็นผู้ดำเนินการและประสานงานจัดตั้ง มอบหมายการดำเนินกิจการและบริหารโรงเรียนให้ซิสเตอร์คณะภคินีพระราชินีมาเรีย โดยใช้แนวทางการบริหารงานและการประสานงานของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพรานทั้งนี้เนื่องจากทางโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยพระคุณเจ้ายอแซฟ ยวง นิตโย  ได้รับข้อเสนอจากผู้ปกครองนักเรียนประจำที่อาศัยในเขตอำเภออู่ทอง  และจังหวัดสุพรรณบุรี  ให้ขยายกิจการโรงเรียนไปที่จังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อลูกหลานของประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรีและใกล้เคียงจะได้ศึกษาในโรงเรียนใกล้บ้าน สะดวกไม่ต้องส่งลูกหลานมาเป็นนักเรียนประจำ  โอกาสที่เด็กๆ จะเรียนจะได้มีมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ในปีการศึกษา 2535เริ่มดำเนินการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็ก  รับเด็กตั้งแต่อายุ  2-5ปี  และในปีการศึกษา 2536ดำเนินการเปิดโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  อู่ทอง  เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในปีแรกจะรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 1-4 ปีต่อๆไปขยายชั้นเรียนปีละชั้นจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3