นักเรียน

วันที่ 30 พ.ค. 2563

สรุปยอดจำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)

ระดับชั้น นักเรียนชาย (คน) นักเรียนหญิง (คน) รวมทั้งหมด (คน) ครูประจำชั้น
อนุบาลปีที่ 1/1       14 21 35 คุณครูอจิรวดี  พันธ์ุจันทร์
อนุบาลปีที่ 1/2 8 11 19 คุณครูชวาภา  คำหอมกุล
อนุบาลปีที่ 1/3 14 6 20 คุณครูสุมาลี  คิ้วเจริญพร
อนุบาลปีที่ 2/1 17 17 34 คุณครูประนอม  เปรมบำรุง
อนุบาลปีที่ 2/2 17 18 35 คุณครูปัทมา  เสือคำ
อนุบาลปีที่ 2/3 15 17 32 คุณครูขวัญเรือน  ทับพันธ์
อนุบาลปีที่ 3/1 13 21 34 คุณครูธีรนุช  พรหมเพียงช้าง
อนุบาลปีที่ 3/2 12 15 27 คุณครูสาวิณี  พิชัยวัฒนพร
อนุบาลปีที่ 3/3 14 15 39 คุณครูนงเยาว์  แสนยากุล
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 9 17 26 คุณครูรัตนาภรณ์  ศรีเหรา
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 17 11 28 คุณครูภิรมย์พร  แสนเสนยา
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 19 5 24 คุณครูฤทัยทิพย์ สายเทียน
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 12 17 29 คุณครูทิวา  ขุนสอาดศรี
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 15 8 23 คุณครูพิมพ์ลดา  วาณิชจรูญเกียรติ
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 14 10 24 คุณครูณัฐสินี  สุดใส
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 12 16 28 คุณครูวัลลภา บำรุงเวช
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 16 7 23 คุณครูอโณทัย บริบูรณ์มี
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 14 12 26 คุณครูประภัสสร เที่ยงกระโทก
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 6 23 29 คุณครูชลธิชา  ยังวัน
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 17 12 29 คุณครูสุทธิเกียรติ มากเปี่ยมกิจ
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 20 19 39 คุณครูพรพิมล  ขุนแก้ว
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 9 16 25 คุณครูธันวรัตน์  เปรมปรุงวิทย์
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 12 7 19 คุณครูฐิตสิริ  เอี่ยมกาฬกาญจน์
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 22 17 39 คุณครูปิยธิดา  วงษ์ไสว
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 22 10 32 คุณครูจอมพล  แปพิมพา
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 19 20 39 คุณครูนินัญญา  พวงดอกไม้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 13 25 คุณครูวรดร  บุญยงค์
มัธยมศึกษาปีที่ 2 17 7 24 คุณครูปฑิตตา ธรรมพิทักษ์
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 4 13 คุณครูจักรพงษ์  ศรีบุญเพ็ง
รวมจำนวนนักเรียน 413 390 803