บทบาทหน้าที่ และจุดมุ่งหมาย

วันที่ 30 พ.ค. 2563
บทบาทหน้าที่ 
       ห้องสมุดโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
        1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียน 
        2. ส่งเสริมรักการอ่าน และการค้นคว้าสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
        3. การบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
        4. ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร
        5. จัดหาสารสนเทศให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการและมีคุณภาพ 
        6. พัฒนาคุณภาพของห้องสมุด
        7. ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด 
        8. ส่งเสริมและพัฒนาบุคคลกรให้มีความรู้ความสามารถทันต่อความก้าวหน้าของโลก

จุดมุ่งหมาย 
        ให้บริการข้อมูลสารนิเทศ ทางวิชาการแก่ ครู นักเรียน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป โดยตอบสนองความต้องการด้านการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า จัดห้องสมุดให้เป็น แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน ให้ความสำคัญด้านคุณภาพการบริหาร การใช้ทรัพยากร สารสนเทศทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและเชื่อมโยงกับแหล่งทรัพยากรภายนอก