วัตถุประสงค์

วันที่ 29 พ.ค. 2563
วัตถุประสงค์ 
        1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อ โสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความทันสมัยและสอดคล้องกับหลักสูตร 
        2. จัดเก็บ บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยากรสารสนเทศ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมที่จะให้บริการ 
        3. จัดทำเครื่องมือในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเพื่อช่วยในการค้นคว้าอย่างกว้างขวางและนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการเรียนการสอน 
        4. จัดให้บริการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  มีระบบการยืม-คืน ระบบ อัตโนมัติ บริการตรวจสอบ ฯลฯ 
       5. จัดฝึกอบรม แนะนำ ผู้ใช้บริการให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       6. พัฒนาเพื่อเป็นห้องสมุดดิจิทัล(Digital Library)ที่สมบูรณ์และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning Center) 
       7. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทันต่อวิทยาการใหม่ ๆและมีจิตใจบริการอย่างแท้จริง 
       8. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อห้องสมุดและมีนิสัยรักการอ่าน และการค้นคว้าของครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป