วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วันที่ 13 ธ.ค. 2562
วิสัยทัศน์
       ห้องสมุดโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง  เป็นศูนย์การเรียนรู้ สืบค้นข้อมูล ส่งเสริมรักการอ่าน  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เกิดประสิทธิภาพและความเป็นเลิศด้านวิชาการ 

พันธกิจ 
       มุ่งจัดหาจัดเก็บเป็นระบบให้บริการเพื่อส่งเสริมรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองการค้นคว้า ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย สนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการคู่คุณธรรม และการมุ่งพัฒนาคุณภาพ ของสถานศึกษาสู่มาตรฐานโดยการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ