ครูผู้สอน

วันที่ 29 พ.ค. 2563
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
คุณครูทิวา  ขุนสอาดศรี คุณครูธันวรัตน์  เปรมปรุงวิทย์ คุณครูผดุงจิตร  พูลสวัสดิ์ คุณครูพรพิมล  ขุนแก้ว คุณครูฤทัยทิพย์  สายเทียน
หัวหน้ากลุ่มสาระ        
  
กลุ่มสาระภาษาไทย
คุณครูสมฤทัย  อินทร์ใหญ่  คุณครูวรรณชนก  สุขีวงค์ คุณครูชลธิชา  ยังวัน  คุณครูพิมพ์ลดา  วาณิชจรูญเกียรติ  คุณครูศศิวิมล  อดทน
หัวหน้ากลุ่มสาระ        
 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
คุณครูรัตนาภรณ์  ศรีเหรา คุณครูมนต์ชัย  ศรีทน คุณครูมยุรี  ดวงจรัส  คุณครูปิยะธิดา  วงค์ไสว
หัวหน้ากลุ่มสาระ      

กลุ่มสาระวิทยาศาตร์
คุณครูจอมพล  แปพิมพา คุณครูวรดร  บุญยงค์ คุณครูณัฐสินี สุดใจ คุณครูสุทธิเกียรติ มากเปี่ยมกิจ
หัวหน้ากลุ่มสาระ      

กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
 คุณครูฐิตสิริ  เอี่ยมกาฬกาญจน์ คุณครูประภัสสร  เที่ยงกระโทก MissMary Ann M.Sarmicnto Mrs.Maria Gracita Sarmientto Buss
หัวหน้ากลุ่มสาระ      
Miss Mary Grace de Dios
คุณครูภิรมย์พร แสนเสนยา
   

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
คุณครูวัลลภา บำรุงเวช คุณครูสุวรรณ จำเนียรกุล คุณครูปัญญา คำทองดี
หัวหน้ากลุ่มสาระ    

กลุ่มสาระสุขศึกษา-พละศึกษา
คุณครูจักรพงษ์  ศรีบุญเพ็ง
หัวหน้ากลุ่มสาระ

กลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี-นาฎศิลป์
คุณครูนินัญญา  พวงดอกไม้ คุณครูสิริพร  สว่างศรี คุณครูอโณทัย บริบูรณ์มี คุณครูปรีชา  คำทองดี ครูปทิตตา ธรรมพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ        

ปฐมวัย
คุณครูวงศ์วิภา  ปราบณรงค์ คุณครูอจิรวดี  พันธุ์จันทร์ คุณครูชวาภา  คำหอมกุล คุณครูสุมาลี  คิ้วเจริญพร คุณครูประนอม  เปรมบำรุง
หัวหน้า ครูประจำชั้น อ.1/1 ครูประจำชั้น อ.1/2 ครูประจำชั้น อ.1/3 ครูประจำชั้น อ.2/1

 
คุณครูปัทมา  เสือคำ คุณครูขวัญเรือน  ทับพันธ์ คุณครูธีรนุช  พรหมพียงช้าง คุณครูสาวิณี  พิชัยวัฒนพร คุณครูนงเยาว์  แสนยากุล
ครูประจำชั้น อ.2/2 ครูประจำชั้น อ.2/3 ครูประจำชั้น อ.3/1 ครูประจำชั้น อ.3/2 ครูประจำชั้น อ.3/3