ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

วันที่ 29 พ.ค. 2563

                                                      

                             นายมนต์ชัย   ศรีทน                 นางวรรณชนก  สุขีวงค์                  นายสุวรรณ   จำเนียรกุล
                             ผู้ช่วยฝ่ายจิตาภิบาล                     ผู้ช่วยฝ่ายบริการ                          ผู้ช่วยฝ่ายมาตรฐาน


                          

   นางวงค์วิภา    ปราบณรงค์                นางสิริพร   สว่างศรี                   นางผดุงจิตร  พูลสวัสดิ์              นางสาวมยุรี  ดวงจรัส
          ผู้ช่วยฝ่ายปฐมวัย                     ผู้ช่วยฝ่ายบริหารทั่วไป                    ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ                 ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน