ประวัติ

วันที่ 13 ก.ค. 2563
 


ชื่อโรงเรียน      โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง

ที่ตั้ง                  ที่อยู่ 134 หมู่ 2 ถ.มาลัยแมน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 

เป็นโรงเรียนขนาด   กลาง  

เนื้อที่ก่อสร้าง          ประมาณ 19 ไร่ 33 ตารางวา       

มีเนื้อที่ทั้งหมด         26 ไร่

เปิดสอนระดับชั้นประวัติโรงเรียน    ระดับชั้นที่สอน อนุบาล- มัธยมศึกษาปีที่ 3

      ปีการศึกษา 2554    มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 645 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย 54 )
      ปีการศึกษา 2555    มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 693 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย 55 )
      ปีการศึกษา 2556    มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 714 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย 56 )
      ปีการศึกษา 2557    มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 757 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย 57 )
      ปีการศึกษา 2558    มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 780 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย 58 )
      ปีการศึกษา 2559    มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 791 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย 59 )

 

ประวัติโรงเรียนอัตลักษณ์

                   พระอัครสังฆราช (มุขนายก) ยอแซฟ ยวง นิตโย ได้ริเริ่มและจัดเตรียมที่ดินแห่งนี้สำหรับจัดตั้งโรงเรียน ปี พ.ศ. 2534 มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้พิจารณาเห็นสมควรให้ดำเนินการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก และโรงเรียนเปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งนี้เพื่อถวายด้วยจิตสดุดีเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ และโอกาสทศวรรษแห่งการประกาศพระวรสารสู่ปีที่ ค.ศ. 2000 จุดประสงค์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การถวายโรงเรียนแห่งนี้เป็นเกียรติแด่ท่านนักบุญยอแซฟองค์อุปถัมภ์ของคริสตชน และเป็นศาสนนามของพระคุณเจ้ายวง นิตโย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี เป็นผู้ดำเนินการและประสานงานจัดตั้งและมอบหมายการดำเนินกิจการและบริหาร              
                  โรงเรียนให้คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล โดยใช้แนวทางการบริหารงาน และประสานงานของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนยอแซฟ อุปถัมภ์ สามพราน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยพระคุณเจ้ายอแซฟ ยวง นิตโย ได้รับข้อเสนอจากผู้ปกครองนักเรียนประจำที่อาศัยในเขตอำเภออู่ทอง และจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ขยายกิจการโรงเรียนไปจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อลูกหลานของประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรีและใกล้เคียงจะได้ศึกษาในโรงเรียนใกล้บ้าน และสะดวกไม่ต้องส่งลูกหลานมาเป็นนักเรียนประจำ โอกาสที่เด็ก ๆ มาเรียนจะได้มีมากขึ้นด้วย ด้วยเหตุนี้ในปีการศึกษา 2535 เริ่มดำเนินการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็ก รับเด็กตั้งแต่อายุ 2 – 5 ปี และในปีการศึกษา 2536 ดำเนินการเปิดโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีแรกจะรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 และประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ปีต่อ ๆ ไปขยายชั้นเรียนปีละชั้นจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

อัตลักษณ์คติพจน์
รัก  เมตตา  ซื่อสัตย์เอกลักษณ์
ระเบียบวินัยดี  มีมารยาทคติพจน์
เรียนเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม สูงล้ำวินัย พลานามัยสมบูรณ์ปรัชญาวิสัยทัศน์
ORA et LABORA (จงอธิษฐานและลงมือทำงาน)


 

วิสัยทัศน์
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม
มีคุณภาพด้านภาษาอังกฤษ รอบรู้เทคโนโลยี มีความเป็นพลโลกที่ดี สู่ศตวรรษที่ 21 

 

สัญลักษณ์และความหมายของตราโรงเรียน


1. เครื่องหมายไม้กางเขน เป็นเครื่องหมายของการผ่านความยากลำบากไปสู่ชัยชนะและความสำเร็จ
2. ตัวอักษร ยอ อักษรย่อมาจาก "ยอแซฟอุปถัมภ์" เป็นชื่อของนักบุญยอแซฟ(อัสดาของพระนางมารีย์มารดาของพระเยซูเจ้า)ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
3. หนังสือกระถางเพลิงที่มีเปลวไฟลุกสว่างโชติช่วง หมายถึงการศึกษาก่อให้เกิดปัญญาและแสงสว่างของชีวิต
4. กรอบ5เหลี่ยมปลายแหลมตั้งอยู่ภายในวงกลม หมายถึง ความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีรากฐานมาจากการอธิิษฐานและลงมือทำงาน คือมีมิติทางศาสนา จริยธรรมคุณธรรมควบคู่ไปกับมิติการนำเอาวิชาความรู้มาปฎิบัติอย่างจริงจังและลงมือทำงาน
5. เส้นตั้งตรงกลางกรอบ5เหลี่ยม หมายถึง การศึกษามีความสมดุลย์ระหว่างมิติทางวิชาการ
6. เส้นขนาน2เส้นในกรอบด้านบน หมายถึง ความเสมอต้นเสมอปลายความคงเส้นคงวาของอุดมการณ์ในการจัดการศึกษา
7. ดอกไม้ด้านข้าง  เป็นดอกสุพรรณิการ์ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน


สีประจำโรงเรียน สีฟ้า/เหลือง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นสุพรรณิการ์
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cochlospermum (L.) Alston